Om föreningen


Välkommen till

Ukna Hembygdsförening

från 1963 till nutid


Så här började det:

Det första sammanträdet hölls i Ukna sparbank den 16 september 1963. Några intresserade Uknabor hade haft kontakt med representanter för Kalmar läns norra hembygdsförbund, där Ivan Svanström var ordförande och tillsammans med honom hade några personer sammankallats för närmare information. En interimsstyrelse tillsattes intill årsmötet 1964.
Styrelsen bestod av 5 personer: Evert Johansson, Ingemar Lindgren, Margareta Anckarman, Margit Stackelberg och Gertrud Ericsson.

Vid årsmötet 1964 antogs stadgar och interimsstyrelsen valdes till ordinarie styrelse.
Medlemsavgiften, 3 kr, betalades av 24 medlemmar. Från Kalmar läns norra landstings kulturnämnd kom ett tillskott på 200 kr. Även Ukna kommun skänkte 200 kr. Föreningens ekonomi bestod av 472 kr.

1964

Gåvobrev från Uknadalens kommunfullmäktige på lägenheten Kisbäcken med område 1:29 och 1:24 överlämnades till Ukna hembygdsförening. Därvid meddelades även att kommunen skulle göra en engångsavverkning av skogen för övertagandet den 1 april 1964. Denna fina gåva mottogs med stor tacksamhet, men förpliktigade också vad gäller skötsel och omvårdnad. Meningen var att där förvara gamla bruksföremål och liknande. Detta år började det som senare blivit en tradition, nämligen midsommarfirandet.

1965

Började röjningen av tomten. Några damer i föreningen klippte mattrasor och vävde mattor till stugan. En karta över gamla boplatser och minnesmärken placerades i stugan, till hjälp för utflykter och exkursioner. Förfrågan till ägarna av en gammal loftbod i Kolsebro gjordes med förhoppning om köp och flyttning till Kisbäcken.


1966

Röjning av området runt stugan fortsätter. En flaggstång inköptes.

1967

Hembygdsföreningen fick sin flagga. Bland de arbeten som gjordes kan nämnas schaktning av planen, resning av flaggstången, montering av fönsterluckor och infodring av vindsutrymmet. Midsommarafton invigdes med flaggstång och flagga innan midsommarstången restes.

1968

Årsmötet hölls i Kisbäcken. På sensommaren kom arbetet igång med flyttning av loftboden från Kolsebro. En pappersinsamling genomfördes för att hjälpa upp ekonomin.

1969

Första maj hälsades för första gången vid Kisbäcken med majeld och vårtal. Hembygds- och kyrkokören medverkade.

1970

Vägen breddades och avbuskades. Timmer tas ur skogen till golv i loftboden. Husen rödfärgas och tegel läggs på taken. På midsommar fick Kisbäcken besök av ett bröllopsfölje med f.d. kassören Sven Storgård som brudgum.

1971

Loftboden behöver en del reparationer innan den tas i bruk.

1972

En gärdesgård runt stugan, både ändamålsenlig och tilltalande, uppfördes av två mycket kunniga herrar.

1973

Föreningen firar sitt 10- års jubileum. Portalen vid nedfarten till gårdsplanen uppfördes. Föreningen har under dessa 10 år fått gåvor av många slag som visats i stugan och uthusbyggnader. På loftet har servering skett.

1974

Elektrisk ström installeras. En högtalaranläggning inköptes.
1975

Köket i stugan reparerades, nya skåp och nytt golv. Uthuset byggdes till. Kursverksamhet och informationsaftnar blir nya begrepp i hembygdsföreningen.
1976

Föreningens ekonomi förbättras avsevärt genom ett arv från en sockenbo. Inventering och katalogisering av föreningens inventarier görs. För första gången kan föreningen sända en representant på en lägervecka för ungdom i Långsjö.
1977

Kurser i kulturell dans och batik hålls. Film visades i församlingshemmet och ett 30- tal ungdomar var på ett veckoslutsläger på Gotthards ö i Fuldbosjön. Utbyggnads- och förbättringsarbeten fortsätter vid hembygdsgården.
1978

Föreningen firar sitt 15- års jubileum med en hembygdsdag i augusti. Ungdomsläger i Fuldbosjön. En fotodokumentation över Ukna påbörjades. Tillsammans med Ukna församling ges första numret av "Sockenboken" (Ukna församlingsskrift och hembygdsbok) ut.
1979

En log- och ladugårdsbyggnad, vilken föreningen fått från Degersnäs, rivs ner, körs till Kisbäcken och monteras upp under sommarhalvåret. Ungdomslägret förläggs till Kisbäcken.
1980

Log- och ladugårdsbyggnaden färdigställs och invigs på midsommarafton. Tröskdag hålls under hösten, ytterligare ett nytt begrepp i föreningens historia.

1981

Traditionen fortsätter, Valborgsmässofirande, midsommar, hembygdsdag och tröskdag. Filmförevisning, teaterresa, bussresa till Öland, kåseriet och sångspel, några av föreningens många aktiviteter. Sockenbladets första nummer ges ut i adventstid. Kyrkorådet och hembygdsföreningen står bakom.

1982

Taket på stugan får nytt tegel. Ett vagnslider byggs och rinnande vatten installeras i ladugården. Backen mot Storsjön röjs.

1983

Toaletter, 2 stycken byggs.

1984

Ukna hembygdsfilm presenterades, från sådd till kaka. Ett nytt köksutrymme byggs i ett uthus och ny plåt läggs på taket. På grund av torka bestämdes att inte tända majbålet. Det blev ändå majbål då en av raketerna ändrade riktning och antände bålet. Budkavlen går, Ukna hembygdsförening överlämnade budkavlen till Edsbruks hembygdsförening. Färden går med ångbåt över Storsjön. Sista "Sockenboken" ges ut.

1985

Valborgsmässofirandet ställs in pga. ett rikligt snöfall. Vykort beställs och arbetet med att återställa köket påbörjades.
1986

Två sångaftnar och många studiecirklar i föreningens regi.
1987

Skog avverkas och sågas. Virket ska användas till reparationer av hembygdsgården.
1988

Gräsklippare inköptes och ny plåt läggs på taket i köket.
1989

Domarringen i Stjälkhammar röjs.
1990

Underhållet av Kisbäcken fortsätter.
1991

Bildaftnar i Skedshult och församlingshemmet anordnas.
1992

"Ruskaby skola" spelas på hembygdsdagen och i Skedshult. Trollskogsvandring i Kasinge.

1993

Målnings- och reparationsarbeten utförs av två ungdomar, ALU- tjänster.
1994

En tallstock, som beräknas vara 2840 år gammal, skänks till hembygdsföreningen. Även det tak som skyddar stocken. Rummet på övre våningen isoleras och iordningställs.
1995

Två ALU- tjänster har svarat för reparationer och underhåll. Under vintermånaderna samlas till sångaftnar i församlingshemmet.
1996

Genomgång av inventarier. Sortering och märkning och katalogisering. Reparationer och underhåll. Föreningen får stor hjälp av två ALU- are. Sångaftnarna fortsätter under den mörkare årstiden.

1997

Komplettering och vissa förändringar av det elektriska genomförs under våren och försommaren. Även detta år har föreningen ALU-are till hjälp. Sångaftnarna fortsätter till stor glädje.
1998

Föreningens 35- års jubileum firas på hembygdsdagen. Vår hemsida på "webben" har det första året haft många besökare. Skötseln och tillsynen av Kisbäcken tas nu omhand av styrelsen med god hjälp av frivilliga sockenbor. Gökotta vid Näsudden, Kulltorp detta år.

1999

Styrelsen för Kalmar läns hembygdsförbund har ett av sina styrelsemöten i Kisbäcken. Föreningen är representerad vid Ukna skolas minimässa.
2000

Gallring och röjning genomförs runt hembygdsgården som resulterar i en större parkeringsyta. Temat på hembygdsdagen var "Byka tvätt på gammalt sätt". Stenmangeln visades och hur det går till att bereda lin.

2001

Till industriminnesprojektet och den gemensamma databasen för Kalmar län kartlägger föreningen åt Kalmar läns museum vilka industriella miljöer som har funnits i vår socken. Föreningen är representerad på äventyrsmässan i Stensnäs. På hembygdsdagen visas råoljemotorn.

2002

En informationskväll om släktforskning med efterföljande studiebesök anordnas tillsammans med Tjust släktforskarförening. Tillsammans med vuxenskolan påbörjas kursen "folkdräktsömnad/tjustdräkten". Vid Stensnäsfesten hjälper föreningen till med korv- och godisförsäljningen. I Kisbäcken målas husets veranda och fönsterkarmar och en diskbänk installeras i sommarköket. Parkeringsplatsen grusas och dräneras för att få en stabilare plan.
2003

Musikföreställningen "A la Taube - hör och sevärt om Evert" framföres i Bygdegården i Skedshult i samarrangemang med Öndal- Skedshult Bygdegårdsförening och Vuxenskolan.

2004

Valborg- och midsommarfirande. Dessutom gökotta på Stensnäskullen och senare på hösten hembygdsdag med bl.a. godistillverkning av Solbritt Ottosson.

2005

På Hembygdsdagen detta år var det gudstjänst med isländske prästen Gunnar Sigurjonsson. Bertil & Marie-Louise Jobeus berättar om sin tid som ambassadörer på Island. Man fick också lära sig hur man separerar grädde från mjölk.

2006

Gökotta i Tjustad och på hembygdsdagen utställning av gamla fordon och en fotoutställning.

2007

Rivs och återuppbyggs taket på körvandringen.


2008

Underhållet av Kisbäcken fortsätter. Hembygdsföreningen står som värd för Anbytardag som Tjust släktforskarförening anordnade.
2009

Vårsådd och höstskörd med veterantraktorer vid Tjustad.

2010

Ett trevligt inslag detta år "Kul på hjuls" sommarutflykt med veterantraktorer. Detta år gick utflykten till Melby och Botorp. Anders Kasselstrand och Ingvar Johansson guidade.

2011

Traditionellt midsommarfirande och på hembygdsdagen underhöll kören och några av traktens hantverkare visade upp sina alster.

2012

Midsommar, traktorutflykt och hembygdsdag.

2013

Förskolebarnen besökte Kisbäcken.

2014

Höstplöjning vid Stensnäs. Roligt att se att tjejerna tar plats också.

Detta år blåste också förändringens vind när det gällde hembygdsdagen. Från och med nu så flyttades hembygdsdagen ut i byarna, och detta år till Ekevik där Kenth Konradsson guidade oss med en rundtur i byn med efterföljande kaffeservering.

2015

Beslutades att Hembygdsgården Kisbäcken skulle hyras ut,med förbehållet för föreningen att anordna midsommarfirandet i vanlig ordning. Dock utan tillträde till stugan. Hembygdsdagen detta år var i Stjälkhammars by där Tomas Lejonqvist, Maria Granath och Inger Johansson guidade oss runt med början vid eken- Skolhusen- Kullen- Domarringen. 

2016

Efter årsmötesförhandlingarna detta år berättade Maria Granath om sin stora hobby stickmaskiner. Åhörarna fick även möjlighet att titta närmare på hur maskinerna fungerar tekniskt. Även något för karlarna alltså!

2017

Från den 1 juli detta år blev hembygdsföreningen ägare till församlingshemmet som nu bytt namn till Ukna Hembygdshus. Ett övertagande som  kräver engagemang och aktiviteter för att få ekonomin att gå runt. Detta var också första året som det arragerades julmarknad i hembygdshuset.

2018

Tjustbygdens sparbankstiftelse bidrog med ekonomiskt stöd till möbler då ett arkiv inrättades i hembygdshuset.  Ekonomiskt bidrag kom med stor tacksamhet hembygdsföreningen tillgodo från nedlagda Fulds byggnadsförening och Ekviks syförening.

2019

En ny vacker gärdesgård byggdes upp i Kisbäcken med stor hjälp av Alve Pettersson. Många besök vid de forna skolhusen i Ukna och identifiering av gamla skolfotografier. En skolvandring från Ekhult till Stjälkhammar var också ett inslag. Även mopedrally, midsommarfirande, traktorutflykt, julmarknad m.m.